ارسال لینک در وضعیت کارت به کارت
{link_receipt}

کد اضافه کردن به آخر لینک ارسالی در صورت نیاز در وضعیت کارت به کارت
{code}

برگه دریافت رسید

[novin_payment_receipt]